Σχετικά Με Το Έργο 3D4Kardia

Εργαλεία Προεγχειρητικής Αξιολόγησης Καρδιολογικών Παθήσεων
Συνδυάζοντας Τεχνολογίες 3Δ Εκτύπωσης
και Ψηφιακής Μοντελοποίησης Κλινικών Περιστατικών

Η κύρια ιδέα για το 3D4KARDIA είναι να επικεντρωθεί στην εξατομικευμένη αξιολόγηση κλινικών περιστατικών πριν τη χειρουργική ή την αιμοδυναμική παρέμβαση, με στόχο τη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας για την επέμβαση, την επιλογή της καταλληλότερης χειρουργικής/επεμβατικής προσέγγισης, την προεγχειρητική/προεπεμβατική αξιολόγηση των ανατομικών μεγεθών και του αριθμού των πρόσθετων υλικών ανά επέμβαση και παράλληλα την εκπαίδευση των ιατρικών ομάδων. Στη βάση αυτών των στόχων και της κλινικής έρευνας που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου, θα δημιουργηθεί μία υπερπλήρης και λεπτομερής βιβλιοθήκη με 3Δ ψηφιακά μοντέλα κλινικών περιπτώσεων καρδιάς συνοδευόμενα από τις 3Δ εκτυπώσεις, οι οποίες θα παρέχουν τις εξής υπηρεσίες: (α) Μοντελοποίηση και προσομοίωση πολυάριθμων κλινικών καρδιολογικών παθήσεων, με εφαρμογή αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών σε πραγματικά περιστατικά και στη συνέχεια την αυτόματη ψηφιακή ανασύνθεση τους, (β) Εξατομικευμένη χειρουργική ή αιμοδυναμική επέμβαση και θεραπεία μέσω της χρήσης ψηφιακών και 3Δ Εκτυπωμένων μοντέλων με τα πλέον κατάλληλα και αντιπροσωπευτικά βιοσυμβατά υλικά εκτύπωσης και (γ) Αναπαράσταση καρδιοπαθειών με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας παρέχοντας μία χρήσιμη πλατφόρμα τόσο για την εκπαίδευση χειρουργικών ομάδων όσο και για την ανάλυση επεμβατικών και χειρουργικών μεθοδολογιών

Το έργο 3D4KARDIA υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Βότης.

Επικοινωνία