Στοιχεία καινοτομίας

Ανάπτυξη μίας ψηφιακής βιβλιοθήκης 3Δ πραγματικών κλινικών μοντέλων προσομοιάζοντας με μεγάλη ακρίβεια πλήθος συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών

Εξέλιξη αλγορίθμων για την αυτοματοποιημένη μοντελοποίηση αξονικών τομογραφιών.

Κατασκευή μίας 3Δ εκτυπωμένης βιβλιοθήκης εξατομικευμένων κλινικών περιστατικών με τη χρήση  κατάλληλων βιοσυμβατών υλικών για τη βελτίωση της προεγχειρητικής αξιολόγησης και την εκπαίδευση νέων ιατρών.

Δημιουργία ενός περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας με στόχο την απόκτηση χειρουργικής εμπειρίας και την εξέλιξη προεγχειρητικών στρατηγικών.

 

Το έργο 3D4KARDIA υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Βότης.

Επικοινωνία