Στόχοι του Έργου

Το έργο 3D4KARDIA αποσκοπεί στη δημιουργία μίας ψηφιακής και 3Δ βιβλιοθήκης κλινικών περιστατικών σε όλο των φάσμα των καρδιοπαθειών (επίκτητων και συγγενών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες), οι οποίες θα καθιστούν δυνατή την εξατομικευμένη εξέταση πολύπλοκων κλινικών περιστατικών με λεπτομέρεια, επιστρατεύοντας τεχνολογίες αιχμής στην μηχανική όραση. Οι βιβλιοθήκες του 3D4KARDIA προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από ιατρικές σχολές, νοσοκομεία, κλινικές, εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ερευνητικά κέντρα. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, το έργο καλείται να διεκπεραιώσει επιτυχώς μια σειρά από επιμέρους τεχνολογικούς στόχους:

Να οργανώσει και να διεκπεραιώσει κατάλληλα κλινικά πρωτόκολλα εφαρμογής της 3Δ εκτύπωσης σε διάφορες κατηγορίες καρδιακών παθήσεων για την βελτιστοποίηση της προεγχειρητικής αξιολόγησης και τον εμπλουτισμό των  βιβλιοθηκών με πραγματικά κλινικά περιστατικά καρδιοπαθειών.

Να εφαρμόσει προηγμένες τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης σε κλινικά περιστατικά ενός ευρέως φάσματος και κατηγοριών καρδιακών παθήσεων για την κατασκευή μίας βιβλιοθήκης αποτελούμενης από ένα μεγάλο αριθμό ομοιωμάτων της  καρδιάς για διάφορες παθήσεις με σκοπό τη βέλτιστη προετοιμασία του ιατρού πριν την επέμβαση.

Να εξελίξει αυτοματοποιημένους μεθόδους για την ανακατασκευή ανθρώπινων οργάνων από τα δεδομένα των αξονικών  τομογραφιών του εκάστοτε ασθενή και να ενσωματώσει τα αποτελέσματα αυτά σε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Να διασυνδέσει τη ψηφιακή βιβλιοθήκη με το περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, το οποίο θα είναι χρήσιμο για την  εκπαίδευση και την εξοικείωση των ιατρών σε καταστάσεις χειρουργείου μεταφέροντας σημασιολογική πληροφορία της  πάθησης.

Να αξιολογήσει και να παρουσιάσει την λειτουργικότητα των βιβλιοθηκών μέσα από μία πιλοτική εγκατάσταση σε ένα καρδιοχειρουργικό κέντρο.

Το έργο 3D4KARDIA υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Βότης.

Επικοινωνία